More Transplants - The Patient Movement

More Transplants - Main Header

More Transplants
« Back

1 in 10,000 match: Qualicum man donating kidney to fiance

Full Story: https://www.cheknews.ca/qualicum-man-donating-kidney-to-fiance-695084/?fbclid=IwAR0Gp1KO60NOihN3oelbgTyXeY86OMRsRQmTqlNgupnPZbSRWenY0ODobRw

Story Credit: Skye Ryan (2020). CHEK.